Deprem ID-Earthquake ID : koeri2020kqsu    
Stat Net Time UTC Phase Res Distance Azimuth Status Amp (MLv) Mag (MLv)
BNN KO 2020-05-31 11:01:23.042 P -0.3 0.4 4.0 manual 0.9421241808 2.31
BNN KO 2020-05-31 11:01:29.172 S -0.3 0.4 4.0 manual - -
SARI KO 2020-05-31 11:01:30.735 P 0.3 0.8 5.0 manual 0.5592730693 2.66
SARI KO 2020-05-31 11:01:41.556 S -0.2 0.8 5.0 manual - -
YOZ KO 2020-05-31 11:01:31.575 P -0.4 0.8 2.5 manual 0.8603918195 2.90
KOZK KO 2020-05-31 11:01:34.621 P -0.7 1.0 3.1 manual - -
SVSK KO 2020-05-31 11:01:35.364 P -0.0 1.0 0.9 manual 0.2508731938 2.46
SVSK KO 2020-05-31 11:01:50.100 S -0.2 1.0 0.9 manual - -
TOKT KO 2020-05-31 11:01:39.203 P -0.1 1.2 1.3 manual 0.07405699766 2.05
CORM KO 2020-05-31 11:01:44.775 P -0.1 1.6 2.4 manual 0.1438638923 2.54
KOZT KO 2020-05-31 11:01:46.633 P 0.5 1.7 4.6 manual 0.07613276061 2.31
KAMT KO 2020-05-31 11:01:49.605 P -0.1 1.9 3.0 manual 0.07631763013 2.45
SERE KO 2020-05-31 11:01:52.948 P 1.6 2.0 3.2 manual 0.08401855576 2.55
BR131 IM 2020-05-31 11:01:52.577 P 1.1 2.0 2.8 manual - -
KULU KO 2020-05-31 11:01:56.558 P -0.9 2.5 3.2 manual 0.01726088451 2.10
KMRS KO 2020-05-31 11:01:46.652 P -0.3 1.7 5.1 manual 0.06921147003 2.30